Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van de Website van MakelWeb 

BEGRIPPENLIJST 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • MakelWeb, MakelWeb Coorperatief U.A.  gevestigd te (2312LN) Leiden aan de Oude Herengracht 18. MakelWeb als vereniging exploiteert via haar “Website” een online platform waarop Onroerend Goed worden aangeboden van uitsluitend leden van de vereniging; 

 • Website: de website van MakelWeb die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.makelweb.nl. Op de Website wordt informatie aangeboden over beschikbaar Onroerend Goed; 

 • Makelaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van de vereniging en die gebruik maakt van de Website en Onroerend Goed aanbiedt op de Website en die rechtsgeldig bevoegd is tot het verhuren/verkopen van dit Onroerend Goed 

 • Onroerend Goed: Onroerend Goed dat via de Website aangeboden kan worden bestaand uit woonruimte, bedrijfs-onroerend goed en agrarisch onroerend goed; 

 • Gebruikers: Bezoekers van de Website. 

 • Aanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbaar Onroerend goed geplaatst door de Makelaar op de Website. 

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID 

1.1 

Deze Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van de Website van MakelWeb zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. 

1.2 

Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. MakelWeb raadt u aan deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen. 

1.3 

MakelWeb kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website. 

1.4 

Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website. 

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 

2.1 

De totstandkoming van een overeenkomst, het kopen of huren van Onroerend Goed, gaat buiten MakelWeb om.  MakelWeb is uitsluitend bedoeld om Aanbod te tonen van Makelaars waarop Gebruikers kunnen reageren. 

2.2 

Aanbiedingen van MakelWeb zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij MakelWeb daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. 

ARTIKEL 3 - BESCHERMING VAN UW PRIVACY 

3.1 

Uw privacy is beschermd wanneer u onze Website gebruikt wij zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen.

Indien u een account bij MakelWeb heeft aangemaakt komen uw gegevens en uw ingestelde zoekwensen onder de aandacht van onze aangesloten makelaars. 

 

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

4.1 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij MakelWeb, haar leden Makelaars en/of haar leveranciers. 

4.2 

Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en MakelWeb in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. 

ARTIKEL 5 - TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

5.1 

Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht. 

ARTIKEL 6 - MISBRUIK VAN DE WEBSITE 

6.1 

Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt: 

 1. Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; 

 1. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping en “spidering); 

 1. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden; 

 1. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MakelWeb anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, "reverse-engineeren", decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website. 

6.2 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. 

6.3 

Op de via de Website beschikbare data, en op het Aanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van MakelWeb. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het Aanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. 

ARTIKEL 7 - GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE 

7.1 

Indien MakelWeb aanwijzingen en/of klachten van Makelaars ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan MakelWeb onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen

 1. MakelWeb kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van MakelWeb, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. MakelWeb is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen. 

 1. MakelWeb kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten; 

 1. MakelWeb kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker. 

ARTIKEL 8 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID MAKELWEB 

8.1 

MakelWeb sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door: 

 1. gebruik van de diensten van MakelWeb; 

 1. onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Aangesloten Makelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte informatie, MakelWeb controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de Makelaar; 

 1. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is. 

 1. wijzigingen in de diensten van MakelWeb en/of wijzigingen van de Website. 

8.2 

MakelWeb is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Gebruikers en Makelaars, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. MakelWeb heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de inhoud van de Website, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Makelaar om te verhuren/verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Gebruiker om tot huur/koop over te gaan. MakelWeb kan niet garanderen dat de Gebruikers of Makelaar daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. MakelWeb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur/koop)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren MakelWeb in het geval van meningsverschillen met andere Gebruikers dienaangaande. 

8.3 

De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). MakelWeb heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. MakelWeb is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van MakelWeb worden aangeboden. 

8.4  

Wanneer een Gebruiker reageert op Aanbod, geeft deze impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. 

ARTIKEL 13 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN 

13.1 

Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van MakelWeb kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@MakelWeb.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.